تاريحي ھوҗҗاتكا قول قويۋلدي

قازاقستان پرەزيدەنتي نۋرسۋلتان نازارباەۆ 10-مارت كۇني «كونستيتۋتسياگا وزگيريشلار ءۆا تولۋقتۋرۋشلار كيرگۇزۇش توعريليق» قانۋنعا وچۋق ءتۇردا قول قويۋش ءراسمييتيدا ءسوز ءسوزليدي، ءداپ ءحاۆارليدي پرەزيدەنتنيڭ ءماتبۋات حيزميتي. تولىعىراق»

ءدولات ءۇچۇن مۋھيم قادام

وتكان ءھاپتيدا المۋتا شاھيريديكي «دوستلۋق» ءويدا قازاقستان حالقي اسسامبلەياسينيڭ كونستيتۋتسياليق تولىعىراق»

ۋيعۋر گيمنازياسيني ءاندي دۋنيا تونۋيدۋ

وتكان ءھاپتيدا المۋتا شاھيريديكي ا.روزيباقيەۆ ناميديكي 153- ماكتاپ-گيمنازيادا مازكۇر بيليم دارگاھينيڭ «يۋنەسكو تاركيۆيديكي ماكتاپلار» قاتاريعا كيريشيگا مۋنا­سيۆاتليك ءتانتانا بولۋپ ءوتتي. تولىعىراق»

 

تاينلاش

darhan-mynbay

ءدولات ءراھبيرينيڭ توحتامي ءبيلان دارحان قامزابەكۋلى مىڭباي قازاقستان حالقي اسسامبلەياسي ءرايسينيڭ ورۋنباساري، قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتي ءمامۋرييتينيڭ قازاقستان حالقي اسسامبلەياسي كاتيۆاتينيڭ ءراھبيري بولۋپ تاينلاندي، ۋ قازاقستان Җۋمھۋرييتينيڭ ميللي ميراسگاھينيڭ مۋديري حيزميتيدين بوشيتيلدي.

دارحان قامزابەكۋلى مىڭباي

تاريحي ھوҗҗاتكا قول قويۋلدي

1 bat

قازاقستان پرەزيدەنتي نۋرسۋلتان نازارباەۆ 10-مارت كۇني «كونستيتۋتسياگا وزگيريشلار ءۆا تولۋقتۋرۋشلار كيرگۇزۇش توعريليق» قانۋنعا وچۋق ءتۇردا قول قويۋش ءراسمييتيدا ءسوز ءسوزليدي، ءداپ ءحاۆارليدي پرەزيدەنتنيڭ ءماتبۋات حيزميتي.

ءيشانچيني اقلاش ءپاريز

ءدولات ءراھبيري نۋرسۋلتان نازارباەۆ 14-مارت كۇني يش بابيديكي ءساپار ءبيلان اقمولا ءۆيلايتيدا بولدي. پرەزيدەنت ءۆيلايات اكتيۆي ءبيلان رەگيوننيڭ يҗتيماي-يحتيسادي تاراققيات ءماسيليليري ءبويچا كەڭاشما وتكۇزدي.

يەڭي ءۆازيپيلارني جۇكليدي

سەشانبا كۇني قاريعاندا ۆيلايتيگا يش بابيديكي ءساپار ءبيلان كالگان ءدولات ءراھبيري نۋرسۋلتان نازارباەۆ ءۆيلايات اكتيۆي ءبيلان رەگيوننيڭ يҗتيماي-يحتيسادي تاراققيات ءماسيليليري ءبويچا كەڭاشما وتكۇزدي. كەڭاشميدا پرەزيدەنت ۆيلاياتليك ءماسليھات دەپۋتاتليري نامزيتيني باكيتكان ءۆيلاياتنيڭ يەڭي ھاكيمي ەرلان قوشانوۆني تونۋشتۋردي.

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

«قازاقستان Җۋمھۋرييتينيڭ كونستيتۋتسياسيگا وزگيريشلار ءبيلان تولۋقتۋرۋشلارني كيرگۇزۇش  توعريليق» 2017-جيلي 10-مارتتيكي قازاقستان Җۋمھۋرييتينيڭ قانۋنيني امالگا اشۋرۋش ءبويچا ءچارا-ءتادبيرلار كومپلەكسي توعريليق

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

kumar

ق.ي. اقساقالوۆني شيمالي قازاقستان ۆيلايتينيڭ ھاكيمي لاۆازيميعا تاينلاش توعريليق

قۋمار يرگەبايۋلى اقساقالوۆ شيمالي قازاقستان ۆيلايتينيڭ ھاكيمي بولۋپ تاينلانسۋن، ۋ قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءمامۋرييتي ءراھبيرينيڭ ورۋنباساري لاۆازيميدين بوشيتيلسۋن.

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

ogjanov

ە.ل. توعجانوۆني ماڭعىشلاق ۆيلايتينيڭ ھاكيمي لاۆازيميعاتاينلاش توعريليق

ەرالى لۋقپانۋلى توعجانوۆ ماڭعىشلاق ۆيلايتينيڭ ھاكيمي بولۋپ تاينلانسۋن. 

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

mirza

م.ك. مىرزالينني اقمولا ۆيلايتينيڭ ھاكيمي لاۆازيميعا تاينلاش توعريليق

ماليك كەڭەسبايۋلى مىرزالين اقمولا ۆيلايتينيڭ ھاكيمي بولۋپ تاينلانسۋن.

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

koshanov

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

ە.ج. قوشانوۆني قاريعاندا ۆيلايتينيڭ ھاكيمي لاۆازيميعا تاينلاش توعريليق

قازاقستان Җۋمھۋرييتي پرەزيدەنتينيڭ ءپارماني

ن.ق. ابديبەكوۆني Җۋمھۋرياتليك بيۋدجەتنيڭ امالگا ەشيشيني ءنازارات قيليش ءبويچا ھەساپ كوميتەتينيڭ ءرايسي لاۆازيميعا تاينلاش توعريليق

نۋرمۋحامبەت قاناپياۋلى ابديبەكوۆ Җۋمھۋرياتليك بيۋدجەتنيڭ امالگا ەشيشيني ءنازارات قيليش ءبويچا ھەساپ كوميتەتينيڭ ءرايسي بولۋپ تاينلانسۋن،