دەپۋتات ءҖانۋبي قازاقستان ءۆيلايتيدا بولدي

وتكان ءھاپتيدا قازاقستان Җۋمھۋرييتي پارلامەنتي ءماҗليسينيڭ دەپۋتاتي ءشاھيماردان نۋرۋموۆ ءҖانۋبي قازاقستان ءۆيلايتيدا يش بابيديكي ءساپاردا بولدي. تولىعىراق»

 

قازاقستان پرەزيدەنتي ن.نازارباەۆنيڭ بيرلاشكان ءميللاتلار تاشكيلاتينيڭ بەحاتارليك كەڭيشيگا ءساياسي م ۋ ر ا җ ي ي ت ي

104447-preview-image

بەحاتار، اديل ءۆا گۇللانگان دۋنيا قۋرۋش ءۇچۇن دۋنياۆي ھامكارليقني كۇچايتيش ءبويچا قازاقستاننيڭ كونتسەپتسياليك كوزقاريشي

2017-جيلي 1-يانۆاردين باشلاپ قازاقستان Җۋمھۋرييتي الديكي يككي جيلليق قارالگا بيرلاشكان ءميللاتلار تاشكيلاتينيڭ بەحاتارليك كەڭيشينيڭ تۋراقليق ءاماس ءازاسي ءسۇپيتيدا ءوز يشيني باشليدي.

قازاقستاننيڭ ءماحسيتي – بەحاتار، اديل ءۆا گۇللانگان دۋنيا قۋرۋش

بمت بەحاتارليك كەڭيشيگا قازاقستان پرەزيدەنتينيڭ ءساياسي مۋراҗيتي تونۋشتۋرۋلدي 2017-جيلي 10-يانۆار كۇني قازاقستان داسلاپكي قەتيم بمت بەحاتارليك كەڭيشينيڭ تۋراقليق ءاماس ءازاسي ءسۇپيتيدا ۋنيڭ «توقۋنۋشلارنيڭ الديني ەليش ءۆا تەچليقني ساقلاش» ماۆزۋسيديكي وچۋق پيكير ەليشيشلارعا قاتناشتي،

بۋ جيلي قانداق ءيشلاپ، قانداق ءدام اليميز؟

مالۋمكي، قازاقستاندا 14 كۇنني ءوز يچيگا اليديعان 10 ءمايرام بار. بيراق بييل قازاقستانليقلار 18 مايرامليك كۇنني نيشانلايدۋ ء(مايراملارنيڭ ءدام ەليش كۇنليريگا توعرا كەليپ قەليشي ھەساۆيعا  بەريليديعان قوشۋمچا كۇنلار)، ءداپ ءحاۆار قيليدۋ Zakon kz.    يانۆارديكي ءمايراملار ارتتا قالدي، فەۆرال ەيدا ھەچقانداق ءمايرام يوق، بيزگا 3 كۇن ۋدا ءدام ەليشني مارت ەي ءھاديا قيليدۋ:

ھاقيقي دوستلۋقنيڭ بالگۇسي

ياپونياديكي بير گەزيتنيڭ موشۋ جيلديكي داسلاپكي ساني استانادا وتيديعان ەكسپو-2017 كورگازميسيگا بەعيشلاندي. مالۋمكي، 2016-جيلنيڭ احيريدا ەكسپو-2017 راھبارليريگا توكيودا چيقيديعان «ياپونيا ءۆا ەۆرازيا» گەزيتينيڭ ءتاھريراتيدين ءحات كالگان ەدي. «2017-جيلي گەزيتنيڭ داسلاپكي سانيني استانا ءشاھيريدا وتيديعان ەكسپو-2017 كورگازميسي توعريليق ماقالا ءبيلان چيقيريش پلانيميز بار.

حيتاي ەكسپوني قوللاپ-قۋۆاتلايدۋ

استانادا وتيديعان ەكسپو-2017 كورگازميسيگا 350 ميڭ حيتاي گراجديني كەليدۋ، ءداپ ءحاۆار قيلدي ححҖ پاۆيلونينيڭ ميللي كوميسساري، حيتاي حاليقارا سوديعا ھامكارليشيش كوميتەتي ءرايسينيڭ ورۋنباساري ۆان تسزينچجەن. بەҗيندا وتكان بريفينگتا حيتاينيڭ ەكسپوديكي پاۆيلونينيڭ كونتسەپتسياسي تونۋشتۋرۋلدي.

ھارقانداق ءماسيلا ءدارھال ءھال قيلينيشي كەراك

وتكان سەشانبا كۇني سەلەكتورلۋق رەجيمدا وتكان ھوكۇمات ءماҗليسيني پرەمەر-مينيستر باقىتجان ساعىنتاەۆ مۋھيم ءماسيليلارني مۋھاكيما قيليشتين باشليدي. ھوكۇمات ءراھبيري ءداسلاپ ھوكۇمات ناميدين قاراعاندا ۆيلايتينيڭ شاحان يەزيسيدا بولعان پاҗياليك ۆاقيانيڭ اقيۆيتيدين ۆاپات بولعانلارنيڭ ۋرۋق-تۋققانليريعا ءتازيا ءبيلدۇردي.

«نۇرلى جەر» پروگرامميسي ءبيلان تونۋشتۋردي

xalik

ءراشيدام ءراھمانوۆا، «ۋيعۋر اۆازي»/ مالۋمكي، قازاقستان Җۋمھۋرييتي پارلامەنتي ءماҗليسينيڭ دەپۋتاتليري  بۋ كۇنلاردا رەگيونلاردا سايليعۋچيلار ءبيلان ۋچريشيشلارني وتكۇزۇۆاتيدۋ.  يەقيندا ءماҗليس دەپۋتاتي زاعيپا باليەۆا امگاكچيقازاق ناھياسيگا كالدي. ناھياليك ھاكيمياتتيكي ۋچريشيشقا المۋتا ۆيلاياتليك ءۆا امگاكچيقازاق ناھياليك

دەپۋتات ءبيلان ۋچراشتي

153maktap

وتكان ءھاپتيدا ا.روزيباقيەۆ ناميديكي 153-ماكتاپ-گيمنازيادا المۋتا شاھارليك ءماسليھاتنيڭ دەپۋتاتي، مازكۇر ماكتاپنيڭ مۋديري شاۆكات ءوماروۆنيڭ ۋيۋشتۋرۋشي ءبيلان قҖ پارلامەنتي سەناتينيڭ دەپۋتاتي احان بيجانوۆ (ءسۇراتتا سولدا) بيلان ۋچريشيش ءوتتي. ۋنيڭعا ماكتاپ ۋستازليري، اتا-انيلار قاتناشتي.

ۋنيۆەرسيادا ھارپيسيديكي يەڭيليقلار

ۋنيۆەرسيادا ھارپيسيدا المۋتا ءشاھيريدا ءۆا ءشاھار اتراپيديكي ءناھيالارنيڭ ايريم يەزيليريدا ھوقۋق قوعداش ورگانليري ءتاريپيدين پروفيلاكتيكيليق رەيدلار جۇرگۇزۇلدي. بۋ رەيدلار داۆاميدا 3624 قانۋنعا حيلاپليق قيليش فاكتي تيركالدي. ءۇچ كۇن داۆاميدا җامياتليك ورۋنلار، بازارلار ءۆا سودا ماركازليري تاكشۇرۇلدي.

قانۋن ءتاليۆي قاتتيق

son

يولداش مولوتوۆ، «ۋيعۋر اۆازي»/ مالۋمكي، 2016-جيلي 22-دەكابر كۇني «قازاقستان Җۋمھۋرييتينيڭ ەكسترەميزم ءۆا تەرروريزمعا قارشي ھاريكاتليري ءبويچا قانۋن اكتليريعا وزگيريشلار ءۆا تولۋقتۋرۋشلارني كيرگۇزۇش توعريليق» قانۋننيڭ قوبۋل قيلينيشيعا مۋناسيۆاتليك گراجدانلارعا قوشۋمچا ءتالاپلار ءۆا ءماҗبۋرياتلار جۇكلاندي.