Latin yeziğini üginäyli

0
100 ret oqıldı

Çšşürä
Çšşürä – uyğurlarniŋ esil taamliriniŋ biri. Uniŋ etilişi mundaq: semiz qoy gšşi uşşaq toğrilidu. Uniŋğa baş piyaz çanilip, tuz, qarimuç arilaşturulup, qiyma orulidu. Yerim kilogramm unğa bir danä tuhum vä aş qoşuğida bir tuz qoşulup, 300 gramm suda hemir juğirilip, mälum vaqit tiŋdurulidu.
Şuni ästä tutuşimiz keräkki, çšşürä hemirini tiŋdurğan çağda, pakiz hšl lšŋgä yaki tsellofan qäğäzgä orap qoyğan ävzäl. Keyin uniŋdin zogula tutulup, yapilaqlinip, noğuçta yeyilidu. Andin qatlinip, tšrt büҗäklik җilta kesilidu vä uniŋğa qiyma selinip, tuhumniŋ seriğidäk uşşaq tügülidu.
Şu närsä diqqätkä sazavärki, hälqimizdä tamaqlarniŋ hemiri qattiq hemir, boş hemir, lšm-lšm hemir, lärzän hemir, eçiğan hemir, çiŋ hemir degän türlärgä bšlünidu. Çšşürigä çiŋ hemir juğirilidu. Çšşürini pişiriştin aval dağ suğa süyäk taşlinip, şorpa qilinidu vä däm kirgüzüş üçün çšşürä qiymisidin aziraq quyulup, üstigä uşşaq toğralğan turup yaki çamğur taşlinidu. Şorpa taza poruqlap qayniğandin keyin, uniŋğa çšşürä selinidu. Täyyar taamni qaçiğa eliş vaqtida qazanğa aziraq aşkški, räyhankški yaki pinnä selip, bir šrlitiveliş keräk.

Chóshúrá
Chóshúrá – uyǵurlarniń esil taamliriniń biri. Uniń etilishi mundaq: semiz qoy góshi ushshaq toǵrilidu. Unińǵa bash piyaz chanilip, tuz, qarimuch arilashturulup, qiyma qorulidu. Yerim killogram unǵa bir daná tuxum vá ash qoshuǵida bir tuz qoshulup, 300 gramm suda xemir juǵirilip, málum vaqit tińdurulidu.
Shuni ástá tutushimiz kerákki, chóshúrá xemirini tińdurǵan chaǵda, pakiz hól lóńgá yaki tsellofan qáǵázgá orap qoyǵan ávzál. Keyin unińdin zogula tutulup, yapilaqlinip, noǵuchta yeyilidu. Andin qatlinip, tórt búcáklik cilta kesilidu vá unińǵa qiyma selinip, tuxumniń seriǵidák ushshaq túgúlidu.Shu nársá diqqátká sazavárki, xálqimizdá tamaqlarniń xemiri qattiq xemir, bosh xemir, lóm-lóm xemir, lárzán xemir, echiǵan xemir, chiń xemir degán túrlárgá bólúnidu. Chóshúrigá chiń xemir juǵirilidu. Chóshúrini pishirishtin aval daǵ suǵa súyák tashlinip, shorpa qilinidu vá dám kirgúzúsh úchún chóshúrá qiymisidin aziraq quyulup, ústigá ushshaq toǵralǵan turup yaki chamǵur tashlinidu. Shorpa taza poruqlap qayniǵandin keyin, unińǵa chóshúrá selinidu. Táyyar taamni qachiǵa elish vaqtida qazanǵan aziraq ashkóki, ráyhankóki yaki pinná selip, bir órlitivelish kerák.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ