Latin yeziğini üginäyli

0
73 ret oqıldı

Çaçni uluqlaş
Äҗdatlirimiz qedimdin tartipla šziniŋ milliy iptihari vä gšzällik šlçämliriniŋ biri – uzun sumbul çaçlarni intayin qädirläp, uluqlap kälgän. Qiz-ayallirimizda çüşkän çaçlirini bük-baraqsan, egiz šskän däl-däräqlärniŋ tüvigä kšmidiğan adät moҗut. Ular bu arqiliq çaçliriniŋ äynä şu däräqlärniŋ, җümlidin däriya-šstäŋ boyidiki mäҗnun talniŋ şahliridäk çirayliq, uzun boluşini ümüt qilişqan.
Tarihta äҗdatlirimizniŋ çaçni uluqlap šlüp kätkänlärgä ahirätlik buyum qilğanliğini qedimiy qäbirlär harabiliridin kšrüveliş mümkin. Arheologlar Qumul täväsidiki buniŋdin 3200 jil ilgärki dävirlärgä mänsüp ‹‹Qara dšvä» qedimiy qäbirstanliğidiki qäbirlärni qazğanda, bäzi ayal mäyitliriniŋ beliğiçä çüşüp turidiğan šrümä çaçlirini bayqiğan. Şundaqla Lopnur täväsidiki buniŋdin ikki-üç miŋ jil ilgärki dävirlärgä mänsüp qäbirlärdin hämdäpnä buyumlar bilän billä täbiiy vä yasalma šrümä çaçlar tepilğan. Tätqiqatçilarniŋ pikriçä, qayçilap elinğan çaçlar bilän ärvalar rohiğa näzir-çiraq qiliş, çaçni hämdäpnä buyumi bilän billä mäyitniŋ yeniğa qoyuş – islamiyättin ilgärki dävirlärdä äҗdatlirimiz arisida käŋ umumlaşqan adät bolğan.

Chachni uluqlash
Ácdatlirimiz qedimdin tartipla óziniń milliy iptixari vá gózállik ólchámliriniń biri – uzun sumbul chachlarni intayin qádirláp, uluqlap kálgán. Qiz-ayallirimizda chúshkán chachlirini búk-baraqsan, egiz óskán dál-dáráqlárniń túvigá kómidiǵan adát mocut. Ular bu arqiliq chachliriniń áyná shu dáráqlárniń, cúmlidin dáriya-óstáń boyidiki mácnun talniń shaxliridák chirayliq, uzun bolushini úmút qilishqan.
Tarixta ácdatlirimizniń chachni uluqlap ólúp kátkánlárgá axirátlik buyum qilǵanliǵini qedimiy qábirlár xarabiliridin kórúvelish múmkin. Arxeologlar Qumul távásidiki bunińdin 3200 jil ilgárki dávirlárgá mánsúp “Qara dóvá”  qedimiy qábirstanliǵidiki qábirlárni qazǵanda, bázi ayal máyitliriniń beliǵichá chúshúp turidiǵan órúmá chachlirini bayqiǵan. Shundaqla Lopnur távásidiki bunińdin ikki-úch miń jil ilgárki dávirlárgá mánsúp qábirlárdin hámdápná buyumlar bilán billá tábiiy vá yasalma órúmá chachlar tepilǵan. Tátqiqatchilarniń pikrichá, qaychilap elinǵan chachlar bilán árvalar rohiǵa názir-chiraq qilish,  chachni hámdápná buyumi bilán billá máyitniń yeniǵa qoyush – islamiyáttin ilgárki dávirlárdá ácdatlirimiz arisida káń umumlashqan adát bolǵan.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ