Latin yeziğini üginäyli

0
170 ret oqıldı

Tam šy
Älmisaqtin çarviçiliq häm dehançiliq bilän mäşğul bolup kälgän uyğurlar baş-pana mäsilisini mustähkämläşkä alahidä kšŋül bšlgän. Җümlidin kesäk quyup yaki tam soqup šy seliş – iptidaiy käşpiyatlarniŋ biridur. Hälqimizdä äzäldin tartip qeliplaşqan bu än°änä ta bügünki küngiçä šz ähmiyitini yoqatmiğan.
Tam soquş üçün şuniŋğa muvapiq äsvap-üsküniliri boluş keräk. Tam, äslidä, astiniŋ käŋligi, tähminän, ikki tapan, üstiniŋ käŋligi bir yerim tapan vä egizligi adäm boyi bilän täŋ soqulidu. Andin üstigä kesäk qoyulidu. Öyniŋ tšpisini yepiş üçün däsläp lim yağaç, andin toğrisiğa çäŋzä tizilidu. Şuniŋdin keyin bora, qomuç qoyulup, bir süyäm qelinliqta topa yeyitilidu vä üstigä samanliq lay selinidu. Öy tamlirimu ikki yaqtin näq şundaq lay bilän sugilidu. Şuniŋ bilän billä pänҗirä-derizä vä işiklär qoyulidu. Tam šy qişta issiq, yaz-tomuz künliri salqin bolidu. Mundaq šy insan salamätligi üçün bäk paydiliq.

Tam óy
Álmisaqtin charvichiliq hám dexanchiliq bilán máshǵul bolup kálgán uyǵurlar bash-pana másilisini mustáhkámlásh alahidá kóńúl bólgán. Cúmlidin kesák quyup yaki tam soqup óy selish — iptidaiy káshpiyatlarniń biridur. Xálqimizdá ázáldin tartip qeliplashqan bu ánáná ta búgúnki kúngichá óz áhmiyitini yoqatmiǵan.
Tam soqush úchún shunińǵa muvapiq ásvap-úskúniliri bolush kerák. Tam, áslidá, astiniń káńligi, táxminán, ikki tapan, ústiniń káńligi bir yerim tapan vá egizligi adám boyi bilán táń soqulidu. Andin ústigá kesák qoyulidu. Óyniń tópisini yepish úchún dásláp lim yaǵach, andin toǵrisiǵa cháńzá tizilidu. Shunińdin keyin bora, qomuch qoyulup, bir súyám qelinliqta topa yeyitilidu vá ústigá samanliq lay selinidu. Óy tamlirimu ikki yaqtin náq shundaq lay bilán sugilidu. Shuniń bilán billá páncirá-derizá vá ishiklár qoyulidu. Tam óy qishta issiq, yaz-tomuz kúnliri salqin bolidu. Mundaq óy insan salamátligi úchún bák paydiliq.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ